Google+
 • Regulamin zakupów

WSTĘP

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2. Kodeks Cywilny-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego e-fontanna.pl.

4. Sklep Internetowy (e-fontanna.pl) - serwis internetowy dostępny pod www.e-fontanna.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Prowadzącym sklep internetowy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Prowadzący sklep internetowey www.e-fontanna.pl (zwanego dalej Sklepem Internetowym) jest firma Fontanna Młodości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bohdanowicza 19 lok 7 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498121, REGON 147111553,  NIP 7010413405.

11. Właścielem sklepu Internetowego www.e-fontanna.pl jest firma Protea AntiAging Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bohdanowicza 19 lok 7 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363491, REGON 142567805,  NIP 701-02-52-770.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.e-fontanna.pl dostępnego na stronie internetowej www.e-fontanna.pl, w zakładce regulamin zakupów oraz w podczas składania zamówienia.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.e-fontanna.pl, prowadzony jest przez Fontanne Młodości Sp. z o.o., wymienionego w punkcie I.10 niniejszego Regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
- warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

- aktualna wersja przeglądarki internetowej,

- minimalna rozdzielczość ekranu 1338x768 pikseli.

6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Prowadzący zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.e-fontanna.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

10. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO E-FONTANNA.PL

1. Warunkiem dokonania zakupu ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Prowadzący może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Prowadzącego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Prowadzącego.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Prowadzącego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- nie dostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego nie zamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Prowadzącego,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w za kresie własnego użytku osobistego,

- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

II. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www. www.e-fontanna.pl dokonać wyboru towaru bądź towaru z określoną specyfikacją (kolorystyką) w oparciu o komunikaty wyświetlane Klientowi oraz informację dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Zmiany w ilości zamawianych produktów dokonuje się w koszyku.

3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po wprowadzeniu danych adresowych należy wybrać sposób dostawy oraz zaakceptować regulamin sklepu. Nie zaakceptowanie regulaminu sklepu wiąże się z niemożnością przejścia do kolejnego etapu składania zamówienia.

5. W kolejnym etapie zamówienia wybieramy metodę płatności. Aby zaakceptować wybraną metodę płatności należy kliknąć na odpowiedni obrazek odwołujący się do wybranej metody płatności.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informację dotyczące:

- łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów

- wybranej metody płatności.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie".

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

III. CENY ORAZ DOSTĘPNOŚĆ TOWARU

1. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu podane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT.

2. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.

3. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

4. Firma Fontanna Młodości Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, jak i tych, które zostały potwierdzone.

5. Do cen produktów należy doliczyć ewentualne koszty ich dostawy pod wskazany przez Klienta adres. Nie doliczamy opłat, gdy Klient podczas składania zamówienia wybierze opcję „Odbiór osobisty”.

6. Przy każdym produkcie widnieje następująca informacja dotycząca jego dostępności: ilość produktów na magazyni lub informacja o braku na magazynie. Informacja o ilości dostepnych sztuk na magazynie jest orientacyjna i zależy od faktycznego stanu magazynowego Sklepu. W przypadku, gdy obok produktu umieszczona została informacja o braku ma magazynie, w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępności danego produktu, prosimy o kontakt ze Sklepem drogą mailową info@e-fontanna.pl.

7. W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta poprawnie zrealizowanego przez usługodawcę zamówienia, przy ponownej dostawie zamówienia, Klient zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez usługodawcę wcześniej niezrealizowanej przesyłki.

IV. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godzinie 18.00 oraz w dni wolne od pracy, będą rozpatrywane przez sklep www.e-fontanna.pl następnego dnia roboczego.

2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia przy rejestracji konta, dostępnego na stronie www.e-fontanna.pl z podaniem właściwych danych teleadresowych koniecznych do przesłania towaru, wybór opcji płatności za pobraniem lub odebranie przez sklep przelewu za zamówienie.

4. Należność za zamówienie należy wpłacić na numer konta podany na stronie internetowej www.e-fontanna.pl oraz przesłany na adres email podany przez Klienta w formularzu zamówieniowy, wraz z podaniem numeru zamówienia.

Fontanna Młodości Sp. z o.o.
02-127 Warszawa
ul. Bohdanowicza 19 lok 7


Bank Pekao S.A O/ Warszawa 33 1240 6410 1111 0010 5665 5884

lub

Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl

3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z  akceptacja formularza zamówień zawierającymi takie dane jak: rodzaj towaru, koszt towaru, koszty wysyłki oraz numerem zamówienia.

-  Po złożeniu zamówienia automatycznie zostanie wygenerowany email z podsumowaniem transakcji zakupu, zawierający takie dane jak: zakupiony towar, koszt zakupionego towaru, koszt wysyłki.

- W przypadku płatność za towar przelewem, zostanie wygenerowany email z informacją o numerze konta na który należy wpłacić należność za zamówienie. Po zaakceptowaniu płatności, zostanie wygenerowany email o zaakceptowaniu płatności za towar.

- Po skompletowaniu i wysłaniu zamówienia, zostanie wysłany email z informacją o przekazaniu przesyłki firmie kurierskiej.

3. Formularze nie zawierające kompletu danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia bądź formularze budzące wątpliwość co do wiarygodności podanych danych, bez możliwości ich zweryfikowania, nie będą rozpatrywane.

4. Zamówienia, które nie zostaną opłacone przelewem tradycyjnym do 7 dni zostają anulowane chyba, że Klient poprosi inaczej.

5. W przypadku konieczności anulowania zamówienia, bardzo prosimy o niezwłoczny kontakt na adres e-mail:(info@e-fontanna.pl) bądź pod numerem telefonu 724 242 420 lub 22 115 66 31.

6. W przypadku złożenia zamówienia na towary o różnym czasie realizacji, Sklep wysyła przesyłkę do Klienta po skompletowaniu wszystkich zamówionych towarów.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Decyzję o anulowaniu lub częściowej rezygnacji z określonych towarów należy przesłać na adres e-mail: (info@e-fontanna.pl).

8. Zamówiony towar wysyłamy niezwłocznie po zaksięgowaniu właściwej kwoty na koncie Fontanna Młodości Sp. z o.o. W momencie, gdy przesyłka zostanie już wysłana nie będzie można anulować zamówienia.

9. Do każdego zamówienia dołączone jest potwierdzenie zakupu (paragon).

10. Podczas odbioru towaru, Kupujący jest obowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. Jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Kupujący winien sporządzić protokół w obecności pracownika Poczty Polskiej lub pracownika firmy kurierskiej. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w przypadku przedstawienia protokołu uszkodzenia podpisanego przez w/w pracownika.

V. PŁATNOŚĆ/DOSTAWA

1. Za zamówione w Sklepie produkty można zapłacić w jeden z poniższych sposobów:

- gotówką przy odbiorze towaru w punkcie odbioru osobistego dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce „Kontakt”;

- gotówką za pobraniem;

- przelewem bankowym na konto; numer konta podany będzie w mailu wysłanym razem z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

2. Wysokości opłat za dostawę wyszczególnione zostały w zakładce „Przed Zakupem” na stronie sklepu internetowego www.e-fontanna.pl

 VI. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca prosi Klientów o sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru uprzejmie prosimy o spisanie z kurierem doręczającym protokół szkody firmy kurierskiej i przesłanie go na adres mail info@e-fontanna.pl lub dostarczenie w inny wybrany przez Klienta sposób. Spisanie protokołu nie jest jednak warunkiem koniecznym do jego reklamacji.
 2. W przypadku stwierdzenia wad towaru po odbiorze przesyłki, Kupujący – w celu złożenia reklamacji - proszony jest o wypełnienie Formularz odstąpienia od umowy i reklamacji. Nie jest to jednak warunek konieczny do uznania reklamacji.
 3. Reklamacja może polegać na:
  1. żądaniu doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymiany na nowy,
  2. domaganiu się stosownego obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy wraz ze zwrotem uiszczonej ceny.
 4. Jeżeli Sprzedawca otrzymał od Klienta żądanie reklamacji i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 5. Sprzedawca odpowiada względem Klienta za niezgodność towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi, termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 6. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć na adres Sprzedawcy reklamowany towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Wysyłka płatna za pobraniem nie jest akceptowanym sposobem dostarczenia towaru do Sprzedawcy.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od Umowy – pełną należność za reklamowany produkt.
 8. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zwraca Klientowi koszty wysyłki towaru (od Sprzedawcy do Klienta), jak również bezpośrednie koszty zwrotu towaru (od Klienta do Sprzedawcy) i ewentualnej ponownej jego wysyłki (od Sprzedawcy do Klienta), przy czym koszty zwrotu towaru pokrywane będą po ich udowodnieniu oraz do wysokości niezbędnej do zwrotnego dostarczenia towaru w granicach zwyczajowo przyjętych przy towarach tego rodzaju.
 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, koszty opisane w pkt. VIII.8 ponoszone będą przez Klienta.

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Art. 33 Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Art. 34. 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba, że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na:
- adres e-mailowy Sprzedawcy info@e-fontanna.pl lub adres korespondencyjny:
Fontanna Młodości
ul. Bohdanowicza 19 lok 7
02-127 Warszawa

3. Koszt odesłania Towaru obciąża konsumenta.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w stosunku do produktów zapieczętowanych, które po otwarciu nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Otwierając opakowanie zawierające kosmetyk, zwrot towaru nie będzie możliwy z uwagi o ochronę zdrowia.

 

VIII. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. W przypadku konieczności anulowania zamówienia bardzo prosimy o niezwłoczny kontakt drogą elektroniczną i telefoniczną.

2. Zamówiony towar wysyłamy w momencie zaksięgowania właściwej kwoty na koncie Fontanna Młodości Sp. z o.o.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie urządzenia zakupione w Sklepie są fabrycznie nowe i pochodzą z oficjalnej dystrybucji.

2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej. Jeśli taka zgoda zostanie wyrażona, Sklep może wysyłać Klientowi informacje handlowe, w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".

4. Dokonując rejestracji w sklepie internetowym www.e-fontanna.pl , Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych w celu realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne w celu zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

5. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Klienta przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

6. Wszelkie dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. Nie będą one udostępniane osobom trzecim. Nie będą one również wykorzystywane do wysłania jakichkolwiek materiałów reklamowych na konta Klienta bez jego wyraźnej zgody. Podanie danych osobowych w Sklepie ma charakter dobrowolny. Klientowi przysługuje prawo do ich wglądu, jak również możliwość ich poprawiania i usuwania.

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych z zakresu prawa konsumenckiego.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Formularz odstąpienia od umowy i reklamacji